PL

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT GRAFICZNY SYGNETU NA WYROBY SZKLANE
ORAZ NAZWY MARKI PRODUKUJĄCEJ WYROBY SZKLANE

(symbol graficzny, który jednoznacznie kojarzy się z daną marką)

 

§ 1

                                                                                                                            ORGANIZATOR

 

1.     Organizatorem Konkursu na Sygnet („symbol”) promujący wyroby szklane („zwanego dalej Konkursem”) jest TRADEPOL Sp. Z o.o. z siedzibą przy ul. 1 maja 4, Turza 42-450, NIP: 6492124052 zwana dalej „Organizatorem”, a właściwą w sprawach Konkursu komórką jest dział Marketingu Tradepol Sp. Z o.o.

 

§ 2

 CEL I PRZEDMIOT KONKURSU

 

2.     Celem Konkursu jest uzyskanie oryginalnego projektu symbolu / Logo promującego wyroby szklane.

3.     Jeśli Organizator tak postanowi to symbol będzie wykorzystywany w związku z kompleksową działalnością promującą wyroby szklane.

4.     Projekt powinien być przystosowany do wykorzystania na różnych nośnikach w szczególności
z możliwością odlewu symbolu w szkle.

5.     Konkurs organizowany jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Rozpoczyna się
w dniu 13 kwietnia 2023 r. i trwa do 10 maja 2023 r., do godziny 15:00 (nieprzekraczalny termin składania prac konkursowych).

 

§ 3.

UCZESTNICY KONKURSU

1.     Konkurs ma charakter otwarty.

2.     Konkurs jest adresowany do wszystkich studentów i absolwentów Polskich Uczelni Wyższych,
w szczególności do kierunków Grafiki, Projektowania Graficznego, Form Przemysłowych
i Komunikacji Wizualnej zamieszkałych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3.     Obowiązkiem Uczestnika Konkursu jest zapoznanie się z Regulaminem i jego zaakceptowanie.

4.     W Konkursie mogą uczestniczyć osoby, którym przysługują autorskie prawa do utworów indywidualnych bądź wspólnych. W przypadku gdy prawa do utworu przysługują wielu osobom, uczestniczą one w konkursie wspólnie.

5.     Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a)     dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami niniejszego Regulaminu,

b)     dostarczenie Formularza zgłoszeniowego – oświadczenia o udziale w Konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu.

c)     dostarczenie kserokopii dokumentu poświadczającego wykształcenie wyższe (dyplom, legitymacja)

6.     Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.

7.     W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, osoby wchodzące w skład Komisji Konkursowej, członkowie ich rodzin oraz pracownicy podmiotów, które reprezentują członkowie Komisji Konkursowej oraz członkowie ich rodzin. Za członków rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby przysposobione.

 

§ 4.

SPOSÓB PREZENTACJI PRACY KONKURSOWEJ

1.     Symbol należy zgłosić do Konkursu w formie pracy konkursowej. W jej skład wchodzą:

a)     Dokument, a w nim w kolejności:

·       Str. 1: Symbol w wersji kolorowej / Logo

·       Str. 2: Symbol w wersji czarno-białej / Logo

·       Str. 3: Wizualizacje, minimum trzy, różnych przykładów wykorzystania symbolu
(np. na szklance, wizytówce, szyldzie)

·        

b)     wypełniony Formularz zgłoszeniowy – oświadczenie (Załącznik nr 1 do Regulaminu.
W przypadku dzieł do których prawa majątkowe przysługują kilku autorom, Załącznik nr 1 składany jest dla każdej z tych osób),

c)     wersja elektroniczna pracy konkursowej, w postaci pliku *.PDF oraz *.eps w rozmiarze A4 zawierająca projekt symbolu w wersji kolorowej.

2.     Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. a powinien zostać dostarczony Organizatorowi w wersji elektronicznej pod adres: d.kusztelak@tradepolgroup.com

3.     Dokument, o którym mowa w ust. 1 lit. a nie może być sygnowany w jakikolwiek sposób, który umożliwiłby identyfikację autora.

4.     Wszystkie elementy, o których mowa w ust. 1 i 2, wchodzące w skład pracy konkursowej

5.     Nieprzekraczalny termin dostarczenia Prac Konkursowych na wskazany w ust. 2 adres e-mail to
10 maja 2023 r. do godziny 15:00.

 

§ 5.

WYTYCZNE DO PROJEKTU

1.     Symbol powinien nawiązywać do materiału jakim jest szkło, jego cech lub do wyrobów szklanych (butelek, słoików)

2.     Symbol może zawierać w sobie inicjały marek własnych Grupy (FOB-Glass,  Crystalline, FOB)

3.     Symbol może zawierać w sobie nową nazwę zaproponowaną przez uczestnika konkursu

4.     Symbol powinien być kreatywny, wykonany zgodnie z najwyższymi standardami projektowania graficznego, funkcjonalny i możliwy w wykonaniu techniką trójwymiarową.

5.     Projekt Symbolu musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.

 

§ 6.

PROCEDURA WYBORU PRACY KONKURSOWEJ

1.     W ramach Konkursu, spośród nadesłanych projektów, zgodnie z zasadami określonymi w § 2-4, Komisja Konkursowa wybierze jeden najwyżej oceniony.

2.     Zwycięski sygnet to taki, który zdobędzie największą liczbę punktów przyznawanych przez członków Komisji Konkursowej.

3.     Każdy członek Komisji Konkursowej przyznaje punkty z uwzględnieniem punktacji (wagi) odpowiedniej dla poszczególnych kryteriów, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 niniejszego Regulaminu.

4.     Komisja Konkursowa składać się będzie z:

a.     przedstawicieli Organizatora,

b.     reprezentanta branży marketingowej,

5.     Ogłoszenie wyników nastąpi 14 maja 2023 roku na stronie internetowej www.tradepolgroup.com

6.     Organizator może unieważnić Konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

7.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mające wpływ na prawidłowość zgłoszeń: błędy, pominięcia, utratę, zniszczenie, zamianę, nieupoważniony dostęp do zgłoszeń lub ich opóźnienie w doręczeniu spowodowane przez działanie czynników niezależnych od Organizatora.

8.     Organizator zobowiązuje się, że nie wykorzysta prac, które nie zostały nagrodzone.

9.     Prace konkursowe niespełniające warunków określonych w niniejszym paragrafie nie zostaną dopuszczone do Konkursu.

10.  Organizator zastrzega, iż zwycięski i nagrodzony projekt decyzją Organizatora może nie zostać wykorzystany do celów komercyjnych Tradepol Group i podmiotów powiązanych, co nie koliduje w żadnym wypadku z wręczeniem nagrody autorowi najlepszego zgłoszonego projektu, jak
i z przeniesieniem na Organizatora majątkowych praw autorskich dotyczących zwycięskiego projektu.

11.  Organizator zastrzega po uprzednim przeniesieniu odrębną umową majątkowych praw autorskich Uczestnika na Organizatora także prawo do modyfikacji całości bądź fragmentu zwycięskiego projektu w celu jego skutecznego wykorzystania.

12.  Organizator gwarantuje wyłonienie i nagrodzenie zwycięscy Konkursu.

 

 

§ 7.

OCENA PRAC

1.     Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych według następujących kryteriów:

a)     kryterium kreatywności – zgodnie z którym symbol:

·       powinna cechować oryginalność i innowacyjność, rozumiana jako walor wyjątkowości i niepowtarzalności koncepcji graficznej, która, wzbudza ciekawość i zainteresowanie,

·       musi spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego, w tym
te odnoszące się do typografii i kompozycji projektu,

·       powinien odznaczać się kreatywnością w zakresie idei, znaczenia i symboliki, którą wykorzystuje,

b)     kryterium przejrzystości przekazu – zgodnie z którym symbol ma służyć identyfikacji wizualnej marki szkła,

c)     kryterium funkcjonalności – zgodnie z którym symbol:

·       musi funkcjonować w wersji kolorowej i czarno-białej (pozytyw, negatyw) monochromatycznej,

·       musi być łatwo skalowalny pod kątem wykorzystania go w różnych typach mediów, na różnych nośnikach informacyjno-promocyjnych w tym: papierze firmowym, prezentacjach, broszurach, filmach promocyjnych, stronach internetowych, reklamach, powierzchniach w postaci muralu lub obiektu 3D w przestrzeni miejskiej.

2.     Kryteria, o których mowa w ust. 1 będą oceniane wg następującej wagi:

a)     kryterium kreatywności i estetyki: 0-10 punktów,

b)     kryterium przejrzystości przekazu: 0-8 punktów,

c)     kryterium funkcjonalności: 0-5 punktów.

3.     Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4.     Konkurs zostanie rozstrzygnięty na zasadzie anonimowości. Członkom Komisji Konkursowej zostaną zaprezentowane zakodowane prace.

§ 8.

PRAWA AUTORSKIE

1.     Projekt symbolu stanowić musi przedmiot autorskich praw majątkowych Uczestnika,
a jednocześnie stanowić wyraz indywidualnej działalności twórczej o indywidualnym charakterze jego autora, tj. stanowić ma utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2.     Przekazanie prac do udziału w Konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie,
że Uczestnikowi (w przypadku projektu, będącego dziełem współautorskim – odpowiednio Uczestnikom) przysługują prawa autorskie majątkowe do projektu oraz że projekt w żaden sposób nie narusza praw osób trzecich.

3.     W przypadku, gdy Uczestnikiem jest osoba prawna, przekazany projekt w szczególności nie może naruszać autorskich praw osobistych jego twórcy. Za naruszenia odpowiedzialny jest Uczestnik Konkursu.

4.     Zwycięzca Konkursu zobowiązany jest do przeniesienia na Organizatora wszelkich praw majątkowych do opracowanego przez siebie symbolu, wraz z systemem identyfikacji wizualnej oraz prawa do wykonywania praw zależnych. W tym celu Zwycięzca Konkursu zawrze

a)     z Organizatorem stosowną umowę, o której mowa w § 9 ust. 3 lit. b, co będzie jednoznaczne
z możliwością wykorzystania symbolu przez Organizatora na wszystkich wskazanych w umowie polach eksploatacji oraz nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania nim w kraju
i za granicą, w tym m.in. do:

·       wyłącznego używania i wykorzystania symbolu we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej,

 

·       utrwalenia i zwielokrotnienia symbolu wszelkimi technikami graficznymi, zwielokrotnienia poprzez dokonywanie zapisu symbolu na nośnikach elektronicznych, publicznego wykorzystania symbolu oraz za pośrednictwem mediów cyfrowych

·       wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania wszelkich materiałów wydawniczych, informacyjnych, promocyjnych i innych z wykorzystaniem symbolu,

·       wprowadzania symbolu w obiegu przemysłowego w zastosowaniu Tradepol Group
lub podmiotów powiązanych

 

§ 9.

NAGRODA

1.     Zwycięzca Konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych). Nagroda pieniężna stanowi równocześnie zryczałtowane wynagrodzenie za przeniesienie na Organizatora praw autorskich majątkowych oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych do utworu.

2.     Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o przyznaniu nagrody przez Organizatora pisemnie, na podany adres mailowy lub telefonicznie.

3.     Zwycięzca Konkursu przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie do:

a.     przekazania Organizatorowi zwycięskiego symbolu w formatach: *.tiff, *.eps, *.pdf, *.cdr, *.ai wraz z księgą tożsamości,

b.     podpisania umowy przenoszącej prawa autorskie do zwycięskiego symbolu ze zryczałtowanym wynagrodzeniem w wysokości 1 000 zł (słownie:  trzy tysiące złotych) brutto, stanowiącym nagrodę pieniężną, o której mowa w ust. 1.

4.     Zwycięzca przed otrzymaniem nagrody zobowiązany będzie także do podpisania umowy
o przekazaniu praw autorskich i majątkowych.

5.     W przypadku utworów współautorskich, do których prawa majątkowe przysługują wielu osobom ustępy poprzedzające stosuje się odpowiednio, z tym zastrzeżeniem, że Nagroda pieniężna
w wysokości określonej w ust. 1 zostanie podzielona w sposób ustalony ze zwycięzcami.

6.     Nagroda podlega opodatkowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 10.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1.     Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 14 maja 2023 r. na stronie internetowej:

www.tradepolgroup.com

2.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji
o Zwycięzcy Konkursu, a także projekcie konkursowym oraz umieszczenia tych informacji
w materiałach reklamowych Organizatora, w mediach społecznościowych.

 

§ 11.

DODATKOWE INFORMACJE

1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

2. W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać:

a.     e-mail: d.kusztelak@tradepolgroup.com

b.     na stronie internetowej: www. tradepolgroup.com

 

§ 12.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.     Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb Konkursu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a w szczególności na:

a.     przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców, przyznania, wydania i odbioru nagród,

b.     opublikowanie i upublicznienie swoich danych identyfikujących na stronie

c.      internetowej: www.tradepolgroup.com, w przypadku zwycięstwa w Konkursie.

2.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku, gdy Uczestnik odmówi podania danych lub odmówi zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Konkursu, projekt konkursowy przez niego zgłoszony nie będzie brany pod uwagę przy przeprowadzaniu Konkursu.

3.     Administratorem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, bazy danych zawierających dane Uczestników Konkursu jest Organizator.

4.     Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: d.kusztelak@tradepolgroup.com

5.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych.

 

§ 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika Konkursu niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń; w szczególności Uczestnik przystępując
do Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie oraz jednocześnie potwierdza, że spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Konkursie.

2.     Organizator zapewnia sobie prawo do wprowadzenia uzasadnionych zmian w postanowieniach Regulaminu na każdym etapie trwania Konkursu, w tym zmiany terminów jego przeprowadzenia, przy czym zmiany te nie mogą wprowadzać rozwiązań mniej korzystnych dla Uczestników Konkursu niż te przewidziane w pierwotnej wersji Regulaminu.

3.     Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
o charakterze zdarzeń losowych, lub siły wyższej.

4.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania Konkursu albo przerwania
lub odwołania Konkursu z uzasadnionych przyczyn. Decyzja Organizatora w tej sprawie jest ostateczna.

5.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Konkursu.

6.     Kwestie sporne rozstrzygane będą decyzją Organizatora Konkursu, od której nie przysługuje odwołanie.

7.     Regulamin podlega ogłoszeniu z możliwością pobrania i wydruku na stronie internetowej Organizatora, tj. www. tradepolgroup.com

8.     Wszelkie załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.

 

9.     Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na stronie internetowej i mediach społecznościowych Organizatora

 

Wykaz Załączników :

1.     Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy – oświadczenie o udziale w Konkursie

i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu,

 Załącznik nr 2 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Ta strona korzysta z plików cookie i prosi o podanie danych osobowych, aby poprawić komfort przeglądania.This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.